سازمان صنعت، معدن، تجارت
نام کارفرما:

سازمان صنعت و معدن تجارت

سال انجام پروژه:
1388-1389
مدت زمان انجام کار:
 
نوع پروژه:
بایگانی الکترونیک
تعداد برگ: