پروژه های طراحی و نصب شبکه

design-net

اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان

اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

شهرداری زاینده رود

شهرداری ابریشم

شهرداری درچه و سازمان های تابعه

شهرداری عسگران

شهرداری دستگرد

کارخانه فر،ورده های گوشتی صنوبر

شرکت آیکن

شرکت زایندآب

باشگاه گیتی پسند

کارخانه سپاهان پیچ

کارخانه اطلس پمپ سپاهان

شرکت فرداد صنعت پارسیان

شرکت نواندیش

شرکت آب و خاک

موسسه شاخص پژوه

شرکت تکادو

کارخانه نورد پوشش

شرکت نیکاساخت

موسسه رایین

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق