پروژه های شبکه بی سیم

wireless

شهرداری زاینده رود

شهرداری ابریشم

شهرداری درچه و سازمان های تابع

کارخانه فرآورده های گوشتی صنوبر

شرکت فاوا

شرکت آریان سپاهان