شهرداری فولادشهر

سازمان صنعت، معدن، تجارت

اداره راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره راه و شهرسازی خمینی شهر

کلینیک چشم پزشکی پارسیان

اداره ورزش و جوانان اصفهان

شهرداری ابریشم

هیات نجات غریق و غواصی

شهرداری زاینده رود

شهرداری درچه