پرسش نامه عملیات بایگانی الکترونیکی

توضیحات برگه ها و پوشه ها
اندازه برگه های موردنظر برای اسکن(*)
ورودی نامعتبر

تعداد برگه های موردنظر برای اسکن(*)
ورودی نامعتبر

تعداد پرونده های موردنظر برای اسکن(*)
ورودی نامعتبر

میانگین تعداد برگه های هر پرونده(*)
ورودی نامعتبر

کیفیت و وزن کاغذهای موردنظر برای اسکن(*)
ورودی نامعتبر

کیفیت و وزن کاغذهای موردنظر برای اسکن(*)
ورودی نامعتبر

تک تک برگه ها ممهور به مهر " اسکن شد " شوند(*)
ورودی نامعتبر

نیاز به درج شماره پرونده روی کلیه برگه ها می باشد(*)
ورودی نامعتبر

آیا نیاز به تعویض پوشه می باشد(*)
ورودی نامعتبر

در صورت مثبت بودن تعویض پوشه،آیا اطلاعات پوشه مجددا نوشته شود
ورودی نامعتبر

ورود اطلاعات
تعداد فیلدهای موردنظر برای ورود اطلاعات
ورودی نامعتبر

استخراج اطلاعات به عهده(*)
ورودی نامعتبر

ورود اطلاعات برگه های اسکن شده به چه صورتی می باشد
ورودی نامعتبر

آیا برای اسکن، نرم افزار خاصی تعبیه شده است(*)
ورودی نامعتبر

در صورت مثبت بودن جواب نام نرم افزار قید شود
ورودی نامعتبر

شرایط پروژه
محل استقرار نیروهای پروژه
ورودی نامعتبر

تجهیزاتی که کارفرما می دهد
ورودی نامعتبر

حمل پرونده از قسمت بایگانی تا قسمت اسکن به عهده چه کسی است
ورودی نامعتبر

آیا مهر "اسکن شد" از طرف کارفرما تهیه می گردد(*)
ورودی نامعتبر

زمان موردنظر برای اجرای این پروژه
ورودی نامعتبر